Δεκτές προς εξέταση γίνονται και οι αιτήσεις των οικογενειών που για κοινωνικοοικονομικούς λόγους αιτούνται υποτροφίας.

Για αίτηση υποτροφίας η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Μαΐου.

Η Επιτροπή των Υποτροφιών του Δ.Σ. έως τις 31 Ιουλίου ενημερώνει τις οικογένειες για τις αποφάσεις επί των εγκεκριμένων υποτροφιών.