Το Μπενάκειο αποτελεί έναν παιδαγωγικό χώρο αμοιβαίας αποδοχής και αγάπης, που σέβεται τις
σκέψεις και τα συναισθήματα όλων, των παιδιών και γονέων, των εκπαιδευτικών και συνεργατών.
Βασικές προτεραιότητες του σχολείου μας είναι
01

Η ανάπτυξη χαρούμενων και υπεύθυνων παιδιών

02

Η καλλιέργεια και η εκμάθηση των ανθρώπινων αξιών

Το σχολείο μας είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, αλληλεπιδρά με εκπαιδευτικούς και φορείς
προβάλλοντας τις ανθρώπινες αξίες και το σεβασμό προς όλους και το περιβάλλον.
Τα παιδιά στην κατεύθυνση αυτή προσδοκούμε
01

Nα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο
στη λήψη αποφάσεων

02

Nα προβληματίζονται
με κριτικό πνεύμα

03

Nα προτείνουν τις δικές τους ιδέες
και να τις υλοποιούν

04

Να αισθάνονται
ως πολίτες του κόσμου

Οι έννοιες που μας αντιπροσωπεύουν και μας χαρακτηρίζουν από τις ρίζες μας
01

Η απόκτηση κοινωνικού ενδιαφέροντος

02

Η κατάκτηση της έννοιας της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς

03

H μάθηση της υπηρέτησης του εθελοντισμού

Επιδιώκουμε το Μπενάκειο, ως ένα σχολείο του μέλλοντος, να είναι ανοιχτό σε νέα ερεθίσματα
και σε συνεργασία πάντα με την οικογένεια να συμβάλλει στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Το παιχνίδι έχει πάντα τον πρώτο ρόλο, καθώς είναι μέσο μάθησης, διασκέδασης αλλά και κοινωνικοποίησης.