Το Μπενάκειο Παιδικό, από το 2002 συνεργάζεται με την θεραπευτική ομάδα του Ινστιτούτου για τις Διαταραχές Επικοινωνίας «λόγος».

Οι θεραπευτές του Ινστιτούτου είναι στη διάθεσή των γονέων και των εκπαιδευτικών για παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν στο λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία, καθώς επίσης και για συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το Ινστιτούτο παρέχει την δυνατότητα αξιολόγησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης φωνολογικών και γλωσσικών δυσκολιών στο χώρο του σχολείου.

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση δεν απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, παρά μόνο σε αυτά για τα οποία υπάρχει ουσιαστικός λόγος ανησυχίας.