Η διερεύνηση του φυσικού κόσμου από τα παιδιά και η αγάπη τους για το περιβάλλον αποτελεί για εμάς προτεραιότητα.

Με πολλές δραστηριότητες μέσα και έξω από το σχολείο, ενισχύουμε τα παιδιά να αναπτύξουν θετική στάση και σεβασμό για το περιβάλλον, να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργεί το περιβάλλον ως ολότητα, να αναπτύξουν στρατηγικές και να συμμετέχουν σε δράσεις για την αντιμετώπισή τους, όπως για παράδειγμα, να ευαισθητοποιηθούν για την ανακύκλωση και να εξοικειωθούν στην πράξη, να μάθουν να χαίρονται τη φύση με ασφάλεια και να προστατεύουν τα ζώα και τα φυτά.

Πρόκειται για μία θετική προοπτική αειφόρου ανάπτυξης που προωθεί:

  • την εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης
  • τη συνεργατική μάθηση
  • τη διαθεματικότητα
  • την καλλιέργεια αξιών
  • τη διαθεματικότητα
  • την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και
  • τη συμμετοχή τους σε δημοκρατικές διαδικασίες