Πρόκειται για ένα είδος μάθησης, τη λεγόμενη «εξωσχολική μάθηση» (outdoor learning). Είναι μία διαδικασία που μπορεί να λάβει χώρα σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, κυρίως εκτός τάξης.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι εκδρομές εκπαιδευτικού περιεχομένου σε συγκεκριμένο χώρο που διοργανώνονται από το σχολείο και στοχεύουν στη μάθηση μέσω της απόκτησης εμπειριών. Επίσης, συμβάλλουν μέσα από τη βιωματική μάθηση στην ανάπτυξη της φαντασίας και την ενσυναίσθηση και προσφέρουν στα παιδιά πολύτιμες ευκαιρίες για να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εκτίμησης της τέχνης.

Αφορούν ευχάριστες εμπειρίες μάθησης, οι οποίες προκαλούν την περιέργεια, την απόλαυση και την ενεργό συμμετοχή. Δίνουν κίνητρα, κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών, και τους οδηγούν στο να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο σχετικό με την επίσκεψη αντικείμενο.